Web sahypalaryny döwmek boýunça semalt hünärmeninden ajaýyp maslahatlar

Häzirki wagtda köp web sahypasynda birnäçe tonna maglumat bar we web gözlegçileri döwmegi nädip üstünlikli tamamlamalydygyny anyklamak üçin käbir zatlary bilmeli. Köp kärhanalar degişli maglumatlaryň uly banklaryny almak üçin web galyndylaryny ulanýarlar. Web sahypalarynyň köpüsi howpsuzlyk ulgamlary bilen enjamlaşdyrylan hem bolsa, brauzerleriň köpüsi ulanyjylar üçin ajaýyp gurallary üpjün edýär. Aşakda dürli web sahypalaryndan maglumatlary ýönekeý we çalt almak isleýän web gözlegçileri üçin ajaýyp maslahatlar bar.

Web gyryjylary üçin iň möhüm zat, web sahypalaryny döwmäge başlamak üçin ähli zerur gurallary tapmakdyr. Mysal üçin, bu işi ýerine ýetirip biljek onlaýn web skraperini ulanyp başlap bilerler. Aslynda bu mesele üçin onlaýn gurallar köp. Web sahypalaryny gyranlarynda, göçüren ähli degişli maglumatlary keş etmeli. Netijede, gözlenýän sahypalaryň URL-leriniň dürli sanawlaryny bir ýerde saklap bilerler. Mysal üçin, göçürilen resminamalary saklamak üçin web gyryjylary maglumatlar bazasynda dürli tablisalary gurmaly. Has takygy, web gyryjylary ähli maglumatlary kompýuterinde saklamak, soňundan derňemek üçin aýratyn faýllar ýasaýarlar.

Birnäçe web sahypasyny döwmek üçin möý dörediň

Öýjük, degişli maglumatlary awtomatiki tapmak üçin dürli web sahypalarynda gezýän ýörite çykaryjy programma. Internetiň dürli sahypalarynda saklanýan birnäçe maglumatlary tapyp biler. Örümçegi (ýa-da bot) gurmak we goldamak bilen, olaryň web pikirini başgaça gözläp biljekdigini aňladýar. Internet ägirt uly giňişlik, bu ýerde diňe makalalary okamak we sosial media platformalarynda umumy maglumatlary tapmak ýa-da elektron dükanlaryna baryp görmek üçin ulanmaly däl. Has dogrusy, muny öz peýdasyna ulanyp bilerler. Ösüşine we işiniň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek etjek zatlar ýasamak üçin dürli programmalary ulanyp bilýän giň ýer.

Aslynda, bir möý sahypalary skanirläp, maglumatlary çykaryp we göçürip biler. Netijede, web gözlegçileri gezelenç tizligini awtomatiki usulda basyp bilýän ähli mehanizmleri ulanyp bilerler. Örümçini diňe belli bir sürüş tizligine sazlamaly bolýarlar. Mysal üçin, belli saýtlara girýän we adaty ulanyjylaryň edişi ýaly bir zat edýän möý döredip bilerler. Mundan başga-da, bir möý API-leri ulanyp maglumatlary tapyp biler we şonuň üçin beýleki sahypalara gireniňizde dürli işleri ýerine ýetirip biler. Web gözlegçiler, gyrylan möýüň dürli web sahypalaryna girýän ýerini üýtgetmelidigini ýatdan çykarmaly däldirler.

Web sahypalaryndan maglumatlary çykarmak üçin öz gyryş ulgamyny ulanmak bilen gyzyklanýan web gyryjylary, işlerini üstünlikli tamamlamak üçin ähli maslahatlary göz öňünde tutmalydyrlar. Webden maglumatlary döwmek gyzykly we marketologlar üçin öz maksatlaryna ýetmegiň täsirli usuly bolup biler. Aboveokardaky maslahatlaryň hemmesini okamak bilen, bu usuly öz peýdasyna nähili ulanjakdyklary barada has ygtybarly duýup bilerler. Şeýlelik bilen, indiki gezek JavaScript-iň “Ajax” -ny ulanýan dürli web sahypalary bilen iş salyşmaly bolanda, diňe bu amaly maslahatlary durmuşa geçirmeli bolarlar. Şeýlelik bilen web gözlemek olar üçin kyn mesele bolup biler.